tarih - balkanlarda osmanlı dönemi
  iletiler
  ziyaret
  Ana Sayfa
  fatih alparslan
  balkan turkleri
  balkan turklerinin yaşadıkları yerler
  balkan turkleri tarihi
  flas oyunlar
  radyo dinle
  hava durumu
  mini ve guzel klipler
  turkler ve balkanlar
  duyurular
  haberler
  galatasaray haberleri
  fenerbahce haberleri
  beşiktaş haberleri
  son dakika haberleri
  tv izle
  turk balkan tarihi
  turk halk kulturu ve bakanlardaki rolü
  osmanlıdaki balkan turkleri
  balkanlarda turk varlığı
  balkanlarda osmanlı dönemi
  balkanlar
  balkanlardaki rumeli turk derneği
  burçlar
  ing.tur sözluk
  psikoloji sözcuk
  ataturk sözleri
  gazeteler
  dunya haritası
  komik resimler
  turk alfabesi

Balkanlarda Osmanlı

Dönemi

Balkanlar, Avrupa'n

ın güneydoğusunda yer alan bir yarımada. Batısında Adriyatik denizi, gü-neyinde Akdeniz ve doğusunda Ege, Marmara ve Karadeniz yer alıyor. Kuzey sınır olarak Tuna ve Drava nehirleri kabul ediliyor. Türk milletinin Bal-kanlarla, daha doğrusu bizim tabirimizle Rumeli ile ilişkisi çok erken dönemlerde başlamıştır. Ata-larımız V. yüzyıl başlarından itibaren Balkanlara girmişlerdir. Atilla'nın bu bölgenin büyük bö-lümünü ele geçirerek İstanbul yakınlarına kadar geldiği biliniyor. XI ve XII. yüzyıllarda ise Peçenek, Kuman ve Uz Türkleri Balkanlar'a gelip yerleştiler, XIII. yüzyıl ortalarında da muhtemelen Moğol is-tilasından kaçan Sarı Saltuk ile sonradan onun adıyla anılan Türkmen aşireti Balkanlar'a geçti ve Dobruca dolaylarında ilk Müslüman Türk ce-maatini meydana getirdi.

Fakat Balkanlarla as

s

ıl uzun süreli ve kalıcı iliş-kiler Osmanlılar zamanında başlamış ve gü-nümüze kadar da devam etmiştir. Osmanlılardan bu ilişkiyi ilk başlatan Orhan Gazi'nin büyük oğlu Rumeli Fatih'i adıyla anılan Süleyman Paşa'dır. Onun 1354 yılında Çanakkale Boğazı'nı geçerek Gelibolu'ya ulaşmasıyla başlayan fetih harekatı, kendisinden sonra dalgalar halinde devam etmiş ve Balkanlar kısa bir süre sonra Osmanlı Dev-letinin en önemli kanatlarından biri haline gel-miştir. Örnek olarak Edirne hariç bugünkü Trakya ınırına ulaşma tarihi ilk fetihten sadece üç yıl son-radır. I. Murat devrinde ise (1362-1389) bu sınırlar Tuna'ya ve Adriyatik denizine ulaşmış bu-lunuyordu. Yıldırım Bayezid (1389-1402) harekatı Romanya'ya doğru genişletmiş, Fatih Sultan Meh-met ise (1432-1481) Atina'ya, Bükreş'e girmiş ve Bosna Hersek'i almıştı, Kanuni Sultan Süleyman Balkan seferlerini Kuzey'e doğru çevirmiş, Orta Avrupa'nın kilidi sayılan Belgirad'ı alarak (1521) Macaristan'a girmiş ve Mohaç Meydan Muharebesi ile bu ülkeyi de topraklarına katmıştı. Bu tarihten itibaren Balkanlar iki yüz yıl sürecek bir barış or-tamına kavuşmuş ve bölge hızlı bir gelişme gös-termiştir.

Balkanlar'da bu manzara 1663'ten itibaren bo-zulmaya ba

şlamış 1699 Karlofça anlaşmasından sonra atalarımız bu topraklardan kademe kademe çekilmek zorunda kalmışlardır. 1832 yılında Yunan Krallığı kurulmuş, 1878'de ise Romanya, Sırbistan ve Karadağ devlet olarak teşekkül etmiştir. Ma-kedonya, Bah Trakya ve Bulgaristan'ın bazı böl-gelerinden ise 1912 yılında çekilinmiştir.

Son geli

şmelerden sonra bugün Baklanlarda Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya, Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Ar-navutluk olmak üzere sekiz devlet yaşamaktadır. Bunların ilk beşinde günümüzde de belli yo-ğunlukta soydaşlarımız yaşamaktadır.

Myspace Graphics
Bugün 1 ziyaretçi (6 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=